Regulamin sklepu TAP

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej
przez PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „TAP” Przeworska
Anna z siedzibą w Kielcach , za pośrednictwem sklepu internetowego tap.pasaz24.pl
(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „TAP”z siedzibą w Kielcach
usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§ 1 Definicje

 

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez
Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania
Dostawy Towarów:
a) firmę kurierską;
b) InPost Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie, świadcząca usługi
Dostawy i obsługi systemu skrytek
pocztowych (Paczkomat).
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta
podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia
dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
sprzedaży.
6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz
przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia
usługi Prowadzenie Konta Klienta.
8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej
związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę
sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy
sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,
wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu
Internetowego.
12. Punkt odbioru osobistego - oznacza miejsce przeznaczone do dokonywania odbiorów
osobistych pod adresem: ul. Kołłątaja 7; 25-715 Kielce
13. Sprzedawca- oznacza PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „TAP”
Przeworska Anna z siedzibą w Kielcach (25-715), ul. Kołłątaja 7, NIP 657-103-02-79,
REGON: 290623153, e-mail: znicze-tap@o2.pl , będącą jednocześnie właścicielem Sklepu
Internetowego.
14. Strona Internetowa Sklepu- oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi
Sklep Internetowy, działające w domenie tap.pasaz24.pl
15. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
16. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy
przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający
dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje
służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej
postaci.
17. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach
określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej
Sklepu, a także do wzorców, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z
wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach
prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą
do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i
zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla
użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,
systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to
przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub
FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256
kbit/s.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów
ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym
urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne
działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten
nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w
urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych
urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce
internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie
„cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony
Internetowej Sklepu.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z
usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez
Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest
posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty
elektronicznej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub
usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług
świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i
modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni
stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W
szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość
korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o
udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu
prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj.
działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na
zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na
zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

§ 3 Rejestracja

 

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny
drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w
formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z
Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w
formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu
zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych
odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie
drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili
cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie
może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie,
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym
potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
oświadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje
możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji
danych.

 

§ 4 Zamówienia

 

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia
Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje
zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do
zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem
prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości
zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa
zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie
Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do
Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też
o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową
sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy
sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu
oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje
zawarta Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając
je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany
przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

§ 5 Płatności

 

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny
brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów,
które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient
będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu
Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy
Sprzedawcy);
b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją
odbioru osobistego w Punkcie odbioru osobistego (w tym
przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie
po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Punkcie
odbioru osobistego, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy
Sprzedawcy);
c) kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic,
Maestro), przelewem bankowym lub BLIK poprzez zewnętrzny
system płatności Przelewy24, (w tym przypadku realizacja
zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po
otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o
dokonaniu płatności przez Klienta);
d) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu
Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia);
e) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Punkcie odbioru
osobistego (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar
wydany zostanie w Punkcie odbioru osobistego).

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej
Umowy sprzedaży w terminie 2 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5
ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie
płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym
terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie
tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego
upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na
Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu
Cywilnego.

 

§ 6 Dostawa

 

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży
bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych
potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony
jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres
wskazany w formularzu zamówienia.
W przypadku wyboru InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem
Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania
zamówienia.
6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru
Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja
potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient
ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w
Punkcie odbioru osobistego w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie
Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy
paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania
zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji
następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed
wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy
składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub
podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie
obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu
Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną
lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§ 7 Gwarancja

 

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez
producenta Towaru bądź dystrybutora.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji
jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który
zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania
przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru
w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub
wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy
sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać
złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „TAP” Anna Przeworska z siedzibą w Kielcach
(25-715), ul. Kołłątaja 7, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
Sprzedawcy, tj.: znicze-tap@o2.pl Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego
wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy
sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza
udostępnionego na stronie internetowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi
oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za
pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o
odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności,
w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami
Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z
powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami
Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do
odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi
lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar
Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na
adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres PPHU „TAP” ul. Kołłątaja 7; 25-
715 Kielce
8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany
pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami
Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
10. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że
Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy
z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz
dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu.
13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy
z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia
są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami.

 

§ 9 Usługi nieodpłatne

 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;
b) Newsletter;
c) Poleć znajomemu;
d) Prowadzenie Konta Klienta;
e) Zapytaj o produkt.
2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu
udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w
sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na
Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i
polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty
elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza
rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia
zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta
zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu
rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty
elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych
produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez
Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o
nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o
możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się
z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości
elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji
odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
10. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom
wysłania przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej
wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający
być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć znajomemu" wypełnia
formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić
wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż
polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści
za korzystanie z przedmiotowej usługi.
11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega
na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych Towarów znajomym Klienta.
12. Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na
Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
13. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej chwili i polega
na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
14. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach
opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w
ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które
podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii
zamówień już zrealizowanych.
15. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta,
przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę,
może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
16. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia
działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na
zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej
na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w
przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta
przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do
Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w
szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub
innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii
stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu
rejestracyjnym.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§ 11 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw
nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu
dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z
oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie
do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez

Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i
w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły
do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów
powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych
podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w
szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji
Handlowej.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia
przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu
są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia
przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania
na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem
w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej
drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie,
gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11
Regulaminu.
6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2022 r.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka prywatności

Zaloguj się

Megamenu

Koszyk

Nie ma produktów w koszyku